Empress

Få mer ut av livet

Tilgivelse

-      Betyr det å glemme at noen såret oss?

-      Er det å si at det er greit at de gjorde det, gi dem rett?

-      Nei! Det er å snu våre negative følelser i forhold til det                 som skal tilgis til noe som er positivt 

Tilgivelse er noe vi gjør for oss selv. Vi kan velge å IKKE leve i skammen, hatet, sinnet, og heller velge å se på det som kom ut av det. At vi har vokst som mennesker. Det som skjedde med oss, hendte DA, jeg var et offer DA, men velger å ikke være det NÅ. Jeg lever med konsekvensene, men jeg er sterkere enn dette, jeg setter meg fri fra de negative følelsene, livsinnstillingen, og går videre.

Caroline Myss skriver bla om tilgivelse: 

Virkelig tilgivelse er en gjerning du gjør mot deg selv. Det slipper deg selv fri fra trangen til selvrettferdighet og det å ha rett til å være sint og såret for noe som skjedde i fortiden. Tilgivelse setter ikke den andre, «den skyldige», fri, Det er ikke det samme som å si «Det er greit, det du har gjort». Grunnen til at tilgivelse er så vanskelig er at egoet ønsker å holde en annen ansvarlig for den situasjonen du selv er i, for hvorfor ting ble som de ble. Vi ønsker rettferdighet, og at denne rettferdigheten er vår side av saken, fordi vi alltid har rett. For å kunne tilgi må vi være villig til å se at disse mytene er kun våre egne oppfatninger av hvordan vi vil at verden skal være.

-             Gud er på din side.

-             Rettferdighet burde være logisk og fornuftig, og være på din side.

-             Gud følger menneskelige lover, som:

        Hvis du er snill, så vil ikke noe vondt skje deg.

-             Du har krav på å få alt slik som du vil.

 Tilgivelse er å heve seg over disse mytene og se verden som den er. Ting skjer, mennesker er ikke perfekte, ikke en gang du. Og dette er det vanskeligste, å vite at vi selv kunne gjort, og antakelig har gjort, noe av det samme mot noen andre. 

Den mystiske sannheten er at tilgivelse har ingenting med den du skal tilgi å gjøre. Det er egen-initiert handling for transformasjon, hvor du hever deg selv fra et nivå som bevisst binder deg til illusjonen om at du er trygg og beskyttet i en verden av kaos, til at Gud er den eneste som kan se rettferdigheten.  https://www.myss.com/the-second-mystical-law-forgiveness-is-essential/

Store Norske leksikon skriver om tilgivelse: «Tilgivelse er en intensjonal og frivillig beslutning om å endre ens holdning til en urett ved å redusere negative følelser, tanker og atferd til fordel for positive. Tilgivelse betyr ikke at man unnskylder eller fritar for ansvar; tilgivelse angår personens holdning til urett, konflikt og skuffelse. Tilgivelse kan angå andre, men også en selv.

Tradisjonelt har tilgivelse vært sett på som et begrep knyttet til religiøse trosretninger. Filosofer og teologer har viet fenomenet tilgivelse stor interesse, men de senere tiårene har temaet fanget oppmerksomheten også i psykologisk forskning. Der filosofi og teologi gjerne har rettet fokus mot det preskriptive (hva man bør gjøre), har psykologisk forskning fokusert på empiriske sider, så som konsekvenser av å tilgi. En stor del av denne forskningen har vært rettet mot i hvilken grad tilgivelse har en positiv innvirkning på helse. De senere års utvikling av kognitiv nevrovitenskap har gitt forskningen på tilgivelse en ny dimensjon ved å belyse det biologiske grunnlaget for tilgivelse.

Tilgivelse omfatter to primære prosesser, reduksjon av negative tanker, følelser og adferd, og en styrkning av positive tanker, følelser og adferd. Det er bred enighet blant forskere at tilgivelse er en kompleks emosjonell og kognitiv prosess. Tilgivelse er også et resultat av et frivillig valg. Selv om en klar definisjon er vanskelig å formulere, er det bred enighet om hva tilgivelse ikke er. Begreper som unnskyldning, toleranse, rettferdiggjøring, benådning, glemming og gjenforening er eksempler på forhold som forveksles med tilgivelse, men som ikke er det.

Forskning har vist at tilgivelse har effekt på psykisk og fysisk helse. Det er påvist helsegevinst relatert til mentale lidelser så som depresjon, stress, og tyngre mentale lidelser. En studie av 158 universitetsstudenter i USA viste eksempelvis at å tilgi en selv eller andre var assosiert med reduksjon av depresjon og suicidal adferd. En annen studie med 202 studenter undersøkte om tilgivelse har effekt på hjerte- og kar-relaterte sykdommer. Hypotesen var at tilgivelse fører til mindre belastning i det kardiovaskulære systemet og dermed beskytter mot kardiovaskulær reaktivitet. Deltakerne i tilgivelsesgruppen viste seg å ha lavere blodtrykk sammenlignet med kontrollgruppen, noe som støtter antakelsen. » https://snl.no/tilgivelse